FS 14

1:a Plats: Kelly Krohn 2:a Plats: Astrid Grönberg

HD

1:a Plats: Emil Zaar/ Richard Magyar 2:a Plats: Jonas Von der Burg/ William Ekelöf

Unisex

1:a Plats: Stefan Bredell 2:a Plats: Oskar Sjögren Nilsson

HS A

1:a Plats: Michael Appelgren 2:a Plats: William Ekelöf