1:a sidan

Nyheter från Riksidrottsförbundet

Forskning på Locker Room Talks angreppssätt för att förändra normer bland pojkar i lagidrott (2019-05-17 06:52)
Riksidrottsförbundet tilldelar Inger Eliasson vid Umeå Universitet och Jesper Fundberg vid Malmö Universitet forskningsmedel för en studie om jämställdhetsarbete inom idrotten. Locker Room Talks angreppssätt för att förändra traditionella maskulinitetsnormer bland pojkar i lagidrott ska studeras. Idrottsrörelsen beslutade 2017 att intensifiera jämställdhetsarbetet. Och parallellt med det initierade också Riksidrottsförbundet ett samarbete med Locker Room Talk. Inger Eliasson vid Umeå Universitet och Jesper Fundberg vid Malmö Universitet tilldelas nu forskningsmedel för projektet ”Att förändra problematisk maskulinitet i pojkars idrottande. En studie av Locker Room Talks utbildningsinsatser kring omklädningsrumsjargong”. – Vårt arbete för en jämställd idrott är en förutsättning för en stabil och relevant idrottsrörelse. Forskningen är en mycket viktig pusselbit i helheten för att Riksidrottsförbundet som företrädare för idrottsrörelsen också ska kunna ge rätt stöd och peka åt rätt håll vad gäller åtgärder och satsningar som också bidrar till förändring, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Syftet är att öka kunskapen om villkor för, och betydelse av, utbildning för förändring av problematiska maskulinitetsnormer bland pojkar aktiva i lagidrott. – Ju mer vi kan öka kunskap och förståelse för både möjligheter och begränsningar i den här typen av arbetssätt, desto bättre kan vi bli på att göra mer av det som ger bäst effekt för att uppnå en jämställd idrott, säger Jenny Svender, jämställdhets- och forskningsansvarig Riksidrottsförbundet. Tidigare jämställdhetssatsningar inom idrotten har ofta fokuserat på flickor och kvinnor, men det har inte bidragit till att ändra den struktur och kultur som orsakar jämställdhet. Att utbilda unga pojkar i mansdominerade lagidrotter i frågor om jämställdhet och maskulinitet är ett relativt nytt grepp, varför det är relevant att vetenskapligt undersöka dess utformning, betydelse och effekter. – Projektet är spännande eftersom det fokuserar på förändring av normer och beteenden. Det ska bli intressant att följa Inger Eliassons och Jesper Fundbergs arbete i forskningsprojektet, säger Jenny Svender. Studien pågår under 2019 och 2020. För mer information kontakta Jenny Svender Jämställdhets- och forskningsansvarig Riksidrottsförbundet 08-699 62 52  
Läs mer»

 
Krångliga momsregler stänger ute idrotten från hallar och planer (2019-05-16 09:51)
Krångliga momsregler och Skatteverkets nya syn på moms på idrottslokaler gör att många idrottsföreningar stängs ute från idrottsanläggningar. Per Åsling (C) och Jörgen Hellman (S) är bekymrade och lyfte frågan på ett riksdagsseminarium idag.– Idrottsrörelsen gör fantastiska insatser med alla sina ideella ledare. Vårt uppdrag som politiker är att ge goda förutsättningar. Det här krånglet med fastighetsmoms som drabbar idrotten måste vi se över, säger Per Åsling, Centerpartiets skattepolitiska talesperson. Regelverket säger något förenklat att om fastighetsägaren blir frivilligt momspliktig för att kunna dra av moms under byggnationen kan den inte hyra ut sina lokaler till icke momspliktig verksamhet, vilket alla idrottsföreningar är. – Regelverket skapar onödiga inlåsningseffekter. Vi behöver titta närmare på den här frågan, säger Jörgen Hellman, (S), ordförande i skatteutskottet. Idrottsrörelsen har tidigare uppmärksammat att idrotten allt för ofta inte finns med i planeringen när städerna växer och förtätas. – Vi har anläggningsbrist redan som det är. Vi behöver inte förvärra den ytterligare genom onödiga regler, säger Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets ordförande. Riksidrottsförbundet föreslår att lösa problemet genom att låta fastighetsägare ha möjligheten att både hyra ut till momspliktiga och icke momspliktiga verksamheter. – Det är en mycket enkel lösning som inte kostar staten något och skapar större tillgänglighet för idrotten och fler potentiella hyresgäster för fastighetsägarna. En lösning som bara har vinnare, säger Björn Eriksson.   Vid frågor kontakta Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet 070-626 46 06
Läs mer»

 
Ny rapport pekar på idrottens samhällskraft (2019-05-14 10:29)
Den ojämlikhet som finns i samhället finns också i idrottsrörelsen. I tusentals idrottsföreningar finns en vilja att motverka den. När politiken har respekt och förtroende för idrottens folkrörelsestruktur finns stora möjligheter för idrottsrörelsen att både vara en självständig rörelse och en stark samhällskraft som möter stora samhällsutmaningar.Den nya rapporten En fördjupad analys av idrotten och (o)jämlikheten från Centrum för idrottsforskning visar att föräldrars utbildningsbakgrund och ekonomiska kapacitet är avgörande för barnens idrottande. – Rapporten bekräftar det vi redan vet – att de sociala skillnader som finns i samhället i stort också finns i idrotten. Det är något vi målmedvetet arbetar för att minska. Men vi kommer aldrig att lyckas helt så länge ojämlikheten och segregationen i samhället ökar, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. En delrapport i studien visar att så många som var tredje förening har fokus på att minska ojämlikheten i idrottsdeltagande. – Det är helt fantastiska siffror. Våra föreningar finns för att människor tycker om att idrotta, det är vår kärna. Att flera tusen föreningar dessutom aktivt arbetar för att minska ojämlikheten som finns i samhället i stort visar vilken viktig samhällskraft idrottsrörelsen är, säger Björn Eriksson. Rapporten pekar på idrottsrörelsens två konkurrerande uppdrag: att agera i medlemmarnas intressen och samhällets intresse skapar spänningar. Författarna menar att idrottsrörelsens decentraliserade organisationsstruktur begränsar möjligheten att motverka ojämlikhet och att idrottens platsbundenhet är en försvårande faktor, upptagningsområdet för många föreningar är begränsat. – Vi arbetar mer intensivt för att skapa en idrott som är inkluderande oavsett var i samhället du finns. Men det handlar också om, som rapporten pekar på, faktorer som idrottsrörelsen inte kan påverka. Exempelvis tillgång till enkla och flexibla idrottsanläggningar. Plats för idrott är en nyckel för socialt hållbara samhällen, säger Björn Eriksson. Rapporten argumenterar för att statens stöd till idrotten har gått från att vara en hjälpande hand till ett handslag, från ett ”tack för att ni finns”, till ”vi ska lösa samhällsutmaningar tillsammans”. Ett erkännande av föreningsidrottens samhällsroll och samhälleliga mervärde. Samtidigt väcks frågor om en ökad politisk styrning av idrottsrörelsen. – Sammantaget sett så har ökningarna av anslaget till idrottsrörelsen de senaste 20 åren tämligen låg styrning. Den styrning som finns har formulerats i dialog med idrottsrörelsen och går i linje med vårt strategiska arbete. Så måste det vara om en folkrörelse ska kunna fungera som just en folkrörelse, säger Björn Eriksson. Här hittar du information om och hela rapporten En fördjupad analys av idrotten och (o)jämlikheten från Centrum för idrottsforskning För mer information kontakta Anna SetzmanPressansvarig Riksidrottsförbundet070-564 52 16
Läs mer»

 
Samarbete med Polisen och MSB för att förebygga attacker på idrottsevenemang (2019-05-13 06:51)
Riksidrottsförbundet, Myndigheteten för samhällsskydd och beredskap och Polismyndigheten ska i en särskild satsning förebygga och försvåra för attacker på idrottsevenemang.Det finns krafter som vill söndra och förstöra vårt samhälle. På flera ställen runt om i världen har attacker skett vid stora offentliga tillställningar som idrotts- och kulturevenemang. Det skedde exempelvis för några år sedan i samband med fotbollslandskamp i Frankrike och kan komma att ske igen. - För tillfällen när många människor samlas på en liten yta under en förannonserad tid är det viktigt att vi är noggranna med säkerhetsarbetet. MSB arbetar för att öka kunskap och förmåga hos dem som verkar i den offentliga miljö som evenemang och arenor utgör. Det här samarbetet kommer göra oss starkare tillsammans, säger Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I mars 2018 undertecknades en överenskommelse mellan Riksidrottsförbundet och Polismyndigheten för att tillsammans skapa välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla idrottsevenemang för alla, motverka grov brottslighet inom idrotten som hot, våld och annan otillåten påverkan och matchfixing samt motverka terrorism och andra hot om allvarliga angrepp i samband med idrottsevenemang. Under de kommande två åren kommer arbetet mot just terrorism, och andra hot om allvarliga angrepp i samband med idrottsevenemang, att intensifieras genom ett samverkansprojekt mellan Riksidrottsförbundet, MSB och Nationella Taktiska Rådet inom Polismyndigheten. Riksidrottsförbundet har tidigare i år lanserat en webbaserad publikvärdsutbildning där området har ett eget kapitel. Den omfattar ökad säkerhetsmedvetenhet och noggrann inpasseringskontroll, genom bland annat heltäckande visitation, med mera. - Vi har ett stort ansvar för att säkerställa trygga och säkra evenemang och nu utvecklar vi det arbetet ytterligare tillsammans med MSB och Polisen. Vi tar dessa frågor på största allvar och är stolta över att idrotten går i bräschen i det förebyggande arbetet, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Parterna ska samverka för att förebygga och försvåra allvarliga angrepp mot idrottsevenemang genom att bland annat öka kunskapen och medvetenheten kring dessa frågor, genomföra utbildningsinsatser samt utarbeta verktyg och riktlinjer för att stärka detta arbete. - Vi ska inte skrämma upp folk, men fler behöver vara vaksamma. Ju fler ögon och öron som kan känna igen och upptäcka tecken innan en attack, desto större är chansen att vi kan förhindra den, säger Ulf Johansson, regionpolischef.   För mer information kontakta Anna Setzman, pressansvarig Riksidrottsförbundet, 070-564 52 16, anna.setzman@rf.se MSB:s presstjänst, 070-321 88 74 alt. kommunikation@msb.se Ola Österling kommisarie/pressekreterare Polismyndigheten 070-895 10 46 ola.osterling@polisen.se
Läs mer»

 
Idrott i lokalmedia (2019-05-08 10:45)
Imran Safi i Boden tog SM-brons i brottning bara drygt två år efter att han tränade för första gången, debattartiklar om vikten av plats för idrott och idrott som integrationsmotor i Örebro och Dalarna och tips till föreningar för att fler ska känna sig välkomna. Läs mer, se inslag och inspireras av idrott, föreningsaktiviteter och idrottsdebatter som förs och lyfts i lokalmedia runt om i landet.Imran tog SM-brons två år efter första träningen Att idrottsrörelsen kan vara en bra katalysator för integration. Imran Safi är ett levande bevis på idrottsrörelsen som en katalysator för integration. Han gick med i brottningsklubben BK Snar i Boden redan en månad efter att han anlänt till Boden som asylsökande. Nu, två och ett halvt år senare har han tagit sitt första SM-brons. - De som känner mycket stress eller är trötta på livet, kom och börja med någon träning iallafall, uppmanar Imran Safi.  Här kan du se hela inslaget i SVT Norrbotten  Idrottsrörelsen är en av få arenor där olikheter möts Peter Berglund, distriktsidrottschef i Dalarna skriver om idrott för alla på debatt i Dalademokraten: Med den bostads- och skolsegregation som finns, är idrottsrörelsen en av de få arenor där olikheter möts. Länets 1 000 idrottsföreningar har mer än 163 000 medlemmar som leds av 20000 ideella ledare. Dessa bedriver verksamhet varje dag året runt.En av idrottsrörelsens viktigaste paroller är; Inkluderande idrott för alla. Idrottsrörelsen är öppen för att alla och tillsammans är vi en jättekraft som står för öppenhet, tolerans och glädje. Alla vill vi tillhöra en grupp, känna oss sedda, respekterade och få bekräftelse. Idrottsrörelsen kan ge en positiv tillhörighet och vara en stark motkraft till de grupperingar som sår hat och splittring mellan människor. Läs hela debattartikeln i Dalademokraten    Vad kan man som förening göra för att vara mer inkluderande? Riksidrottsförbundets Sofia B Karlsson ger tips till föreningar på vad man kan göra för att fler ska känna sig välkomna i föreningen. 1. Fundera kring vilka normer som finns. 2. Omsätta, översätta värdegrunden till ledarskap och handling. 3. Håll koll på vilka som driver olika inkluderingsfrågor.- Ett exempel är att tänka på sitt eget språkbruk och man kan också använda regnbågsbindeln för att visa på planen att man står för de värden som föreningen ofta bestämt. Vissa har skosnören eller hörnflaggor eller liknande. Man kan se över vilka som syns på sin hemsida. Visar man upp dam- och herrlaget lika mycket? Hur pratar man om tjejer och killar och vad gör man för att inkludera ickebinära och transpersoner? Vilket språkbruk används och vilka kroppar och funktionsförmåga förväntas man ha?, säger Sofia B Karlsson.  Läs hela intervjun och se film med tips till din förening på Expressen    Hållbar stadsplanering är mer än klimat  Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, ordförande Örebro Läns Idrottsförbund skriver tillsammans på debattplats i Nerikes Allehanda om den avgörande framtidsfrågan för idrottsrörelsen - att det finns plats för idrott.  "Sveriges städer växer i rekordfart. Ökande hälsoklyftor, växande segregation kan minskas genom hållbar stadsutveckling och ett socialt hållbart samhälle där det planeras för mer än boende. Men i dag byggs det inte idrottsanläggningar i takt med bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen. I de växande städerna prioriteras ofta idrottsanläggningar bort i planeringen när städerna förtätas eller nya bostadsområden byggs. SKL anger att det finns nästan 160 000 planerade bostäder som väntar på byggstart. Men bara var tredje kommun har en långsiktig plan för idrottsanläggningar. Vi vet av forskning att människors benägenhet att röra på sig ökar om man har nära till en idrottsyta. I en tid där vi behöver bryta stillasittandet vill vi att: Idrott läggs till i plan- och bygglagens 2 kap §7 för att kommunerna ska ta med anläggningar och idrottsmiljöer vid planläggning. Idrott och motion läggs till i plan- och bygglagens 8 kap §9 för att det ska ställas krav på entreprenörer att planera för idrott och motion när tomter exploateras. Staten inrättar en anläggningsutvecklingsfunktion som både ger ekonomiskt stöd och bidrar till nyskapande utvecklingsprocesser genom kunskapsuppbyggnad med inriktning på anläggningar som används av invånarna på deras fritid och inte avser eventarenor. Boverket inkluderar idrott i sin vägledning till kommunerna. Läs hela debattartikeln i Nerikes Allehanda    Skåneidrotten protesterar mot regionens sänkning av stöd I ett brev till regionstyrelsen protesterar Skåneidrotten genom ordföranden Jane Andersson och distriktsidrottschefen Patrik Karlsson, mot sänkning av stöd och att det togs beslut utan någon dialog innan. Skåneidrotten kräver att bidraget återställs till den gamla nivån. "Om inte detta görs tvingas vi att på kort sikt dra ner på förebyggande insatser för att stärka folkhälsan, såsom att jobba för att stärka den fysiska aktiviteten bland barn och unga, motverka psykisk ohälsa i tonåren, förebyggande antidopingarbete, minskat stöd för föreningsutveckling med mera".  Läs hela artikeln i Kristianstadsbladet 
Läs mer»

 
Stort intresse och stark turistekonomisk omsättning (2019-05-07 14:38)
Upplevelseinstitutet har på uppdrag av Riksidrottsförbundet och Sundsvalls kommun utvärderat SM-veckan vinter i Sundsvall. Analysen visar på ett fortsatt stort intresse och en stark turistekonomisk omsättning för evenemanget. Det gäller även tittarsiffrorna från sändningar i SVT som låg på en hög nivå.Det är Upplevelseinstitutet som, på uppdrag av Riksidrottsförbundet och Sundsvalls kommun,har genomfört analys av SM-veckan vinter i Sundsvall 2019 när det gäller det mediala genomslaget och de turistekonomiska effekterna. Utvärderingen bygger bland annat på telefonundersökningar, på plats-intervjuer och en webbenkät. Totalt genomfördes drygt 2000 intervjuer. - Det har varit väldigt glädjande att när SM-veckan firar 10 år, få återvända just till Sundsvall där allting började vintern 2009. Mycket har hänt på 10 år och utvärderingen från SM-veckan i Sundsvall är ett kvitto på att SM-veckan fortsatt utvecklas och är ett populärt evenemang, säger Stefan Bergh, generalsekreterare på Riksidrottsförbundet. SM-veckan i Sundsvall genererade i en generell turistekonomisk omsättning på cirka 37 miljoner kronor varav den specifika turistekonomiska omsättningen för SM-veckan uppgår till cirka 33 miljoner kr. SM-veckan har också förekommit i 2 894 artiklar under den bevakade perioden januari-februari 2019. Annonsvärdet, utifrån Retrievers värderingsmodell, uppgår till drygt 99 miljoner kr. Några av de viktigaste effekterna för en värdstad är, enligt den intervjustudie som genomfördes av HUI förra året, förutom ökade intäkter till näringslivet (turistekonomisk effekt) också ökad medborgar-/invånarstolthet, förbättrad lokal samverkan samt möjlighet att nå nya målgrupper. - Innan evenemanget så pratade vi mycket om att SM-veckan ska genomsyras av stolthet, och bidra till ökad stolthet, och det tycker jag att vi har lyckats med. Detta evenemang är frukten av fantastiska insatser från både föreningar, volontärer, projektgrupp och alla andra som har varit involverade, säger Åsa Bellander, kommundirektör i Sundsvall. Tittarsiffrorna för SM-veckan i Sundsvall låg på en hög nivå. SVT hade flera toppkvartar på över 800 
Läs mer»

 
Skrivelse till regeringen efter besvikelse över brutet löfte (2019-05-07 08:56)
Riksidrottsförbundet, Pensionärernas riksorganisation (PRO) och SPF Seniorerna, skickar idag brev till regeringen efter att de 20 miljoner kronor som lovats till satsning på idrott för äldre tagits bort i vårbudgeten. Vi behöver göra mer för äldre och vi vill nå fler äldre som av olika orsaker inte rör på sig, skriver Björn Eriksson, ordförande RF, Christina Tallberg, ordförande PRO och Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.Riksidrottsförbundet har tidigare tillsammans med seniorförbunden lyft vikten av att bryta äldres isolering och ensamhet och vi har tillsammans sett att idrotten kan och ännu mer hade kunnat genom sina idrottsföreningar bidra med gemenskap, glädje och fysisk aktivitet.   Här följer brevet till regeringen i sin helhet: Till statsråden Magdalena Andersson, Lena Hallengren och Amanda Lind  När vårbudgeten presenterades blev vi förvånade och besvikna över att regeringen väljer att plocka bort den satsning på idrott för äldre som Socialdemokraterna hade som vallöfte och Moderaterna och Kristdemokraterna hade med i sin budget.  Det är välkänt att effekten av träning för äldre är stor. Idrott och motion bidrar till att många håller sig friska, ger lust och glädje i fritiden och ett socialt sammanhang och gemenskap. Vi hade nu tillsammans förslag på hur vi skulle ha genomfört denna satsning om vi hade fått statligt stöd för mer träning och gemenskap för personer som är 65 år och äldre.  Vi hade kunnat göra en folkbildningssatsning på mat och måltid, tillgängliggjort fler mötesplatser samt tillgång till anläggningar på dagtid för fysisk aktivitet för att må bättre och orka mer samt ökad gemenskap för minska ensamhet och isolation. Vi behöver göra mer för äldre och vi vill nå fler äldre som av olika orsaker inte rör på sig. Tillgängligheten måste öka, avgiften för träning måste hållas på en rimlig nivå för att de med låg inkomst ska kunna delta, kontaktnätet med äldre personer som inte självmant håller på med fysisk aktivitet måste byggas upp. Delaktighet och inflytande i samhället eller över den egna livssituationen är också viktigt för ett hälsosamt åldrande. Här vill vi bli bättre och göra mer tillsammans.  Vi hoppas att regeringen väljer att satsa på de äldre i kommande höstbudget och ger oss möjlighet att bidra i arbetet för ett ökat välbefinnande.    Vänligen  Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet  Christina Tallberg, ordförande PRO  Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna
Läs mer»

 
Hållbar stadsplanering är mer än klimat (2019-05-04 10:12)
Idrott in i plan- och bygglagen och inskrivet i Boverkets vägledning till kommuner. Det är några av de förutsättningar som krävs för att försäkra att plats för idrott inte glöms bort i bostadsplaneringen skriver Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och Marie-Louise Forsberg-Fransson, Örebro läns idrottsförbund . Texten finns på Nerikes allehanda och riktas till idrottsminister Amanda LInd (MP) och bostadsminister Per Bolund (MP). Sveriges städer växer i rekordfart. Ökande hälsoklyftor, växande segregation kan minskas genom hållbar stadsutveckling och ett socialt hållbart samhälle där det planeras för mer än boende. Men idag byggs det inte idrottsanläggningar i takt med bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen. I de växande städerna prioriteras ofta idrottsanläggningar bort i planeringen när städerna förtätas eller nya bostadsområden byggs. SKL anger att det finns nästan 160 000 planerade bostäder som väntar på byggstart. Men bara var tredje kommun har en långsiktig plan för idrottsanläggningar. Vi vet av forskning att människors benägenhet att röra på sig ökar om man har nära till en idrottsyta. I en tid där vi behöver bryta stillasittandet vill vi att: Idrott läggs till i plan- och bygglagens 2 kap §7 för att kommunerna ska ta med anläggningar och idrottsmiljöer vid planläggning. Idrott och motion läggs till i plan- och bygglagens 8 kap §9 för att det ska ställas krav på entreprenörer att planera för idrott och motion när tomter exploateras. Staten inrättar en anläggningsutvecklingsfunktion som både ger ekonomiskt stöd och bidrar till ny­skapande utvecklingsprocesser genom kunskaps­uppbyggnad med inriktning på anläggningar som används av invånarna på deras fritid och inte avser eventarenor. Boverket inkluderar idrott i sin vägledning till kom­munerna. Detta är en helt avgörande fråga för idrottsrörelsen. Därför vill vi att ni Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna, och Per Bolund, bostadsminister, tar tag i dessa frågor omgående. Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Detta i en tid där det är viktigare än någonsin att få folk att röra på sig. Det är glädjen och gemenskapen som är föreningsidrottens främsta styrka, att träffa kompisarna innan träningen, att lyckas med det där slaget, skottet eller tiden eller att bara njuta av att vara i nuet och få ta i så att svetten lackar. När vi känner den glädjen och gemenskapen, då kommer folkhälsan på köpet. Så ge oss bra förutsättningar, så gör vi Sverige starkare. Här kan du läsa hela texten på na.se  Björn ErikssonOrdförande, Riksidrottsförbundet Marie-Louise Forsberg-FranssonOrdförande, Örebro Läns Idrottsförbund  
Läs mer»

 
Strategiska vägval på Riksidrottsmötet 24-26 maj (2019-04-26 17:17)
Riksidrottsstyrelsen går fram med flera skarpa förslag i strategiska frågor inför Riksidrottsmötet 24-26 maj i Jönköping. Nya principer för bidragsfördelning, ny syn på medlemskap och rätt till stöd och de sista pusselbitarna för en trygg idrott.Inför Riksidrottsförbundets (RF:s) och SISU Idrottsutbildarnas stämmor, som kallas Riksidrottsmötet, 24-26 maj i Jönköping lägger Riksidrottsstyrelsen flera skarpa förslag för att staka ut vägen framåt för idrottsrörelsen. – Vi har en stämma med många strategiska frågor, såsom principer för bidragsfördelning, medlemskap i Riksidrottsförbundet och åtgärder för att skapa en trygg idrott bland annat. Vi i styrelsen ser att förändring krävs för att vi ska nå de mål som idrottsrörelsen gemensamt har satt upp i Strategi 2025, säger Björn Eriksson, ordförande, Riksidrottsförbundet. Riksidrottsstyrelsen föreslår att formerna görs om för de två miljarder som staten stödjer idrotten med årligen. Fördelningen av medel ska tydligare kopplas till de gemensamma långsiktiga målen. Varje förbund äger sin idrott, men vi ser fördelar med ökad samverkan. Resultatet ska bli mer tid för idrott, fokus på idrottsrörelsens mål och mer framåtblickande för fler aktiva i rörelsen. –Kakan att dela på är inte större, men vi vill skära den på ett annat sätt. Vi vill att stödet stimulerar att fler ungdomar idrottar längre, att arbetet mot en jämställd idrott går snabbare och att den socioekonomiska ojämlikheten minskar, säger Björn Eriksson. Riksidrottsstyrelsen vill att idrottsrörelsen ska vara öppen och sträva efter att förbund som bedriver föreningsidrott ska inkluderas inom rörelsen samt att man inrättar ett idrottsnätverk för förbund med intresse av en ansökan om medlemskap i Riksidrottsförbundet. –Det finns en positiv syn på att idrottsrörelsen ska vara öppen för nya idrotter samtidigt som vi vill ha starka förbund som både verkar för föreningarnas bästa och även når upp till de åligganden som idrottsrörelsen gemensamt har beslutat om, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Längre preskriptionstid för att anmäla de allvarligaste förseelserna, längre avstängning från idrotten vid allvarliga kränkningar och möjlighet för idrottsombudsmannen att anmäla till bestraffning – det är några av de åtgärder som Riksidrottsstyrelsen föreslår för att förstärka arbetet med en trygg idrott för alla. Alla som idrottar i en förening ska kunna göra det i en trygg miljö och något annat än nolltolerans mot alla former av våld, trakasserier, kränkningar och övergrepp är otänkbart. –Att vara idrottsledare är ingen demokratisk rättighet, istället har vi som finns nära idrottande barn, ungdomar och vuxna en skyldighet att göra allt vi kan för att alla ska vara trygga, utvecklas, må bra och ha roligt tillsammans. De ändringar som föreslås ska bidra till den nollvision mot kränkningar som vi i idrotten har, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.   Här kan du läsa alla handlingar till Riksidrottsmötet 24-26 maj i Jönköping inklusive Riksidrottsstyrelsens förslag.   Vid frågor kontakta Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet 070-626 46 06  
Läs mer»

 
Varför togs satsningen på Äldrelyftet bort, regeringen? (2019-04-16 11:48)
Idrott och motion bidrar till att många håller sig friska, ger lust och glädje i fritiden och ett socialt sammanhang och gemenskap. Tillsammans med PRO och SPF är idrotten redo att bidra men regeringen tog bort äldresatsning. Tänk om - skriver Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, Christina Tallberg, ordförande PRO och Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna på SVT Opinion. Socialdemokraterna gick till val med löfte om 60 miljoner kronor per år till Föreningssverige. ”Ambitionen med dessa satsningar är att bryta ensamheten bland de äldre. Det är vi skyldiga dem som varit med om att bygga vårt land”, sa äldreminister Lena Hallengren (S) då. För oss inom pensionärsorganisationerna och Riksidrottsförbundet var det glädjande nyheter då vi hade fört fram att vi ville genomföra dessa satsningar. Vi vet ju att effekten av träning för äldre är stor. Idrott och motion bidrar till att många håller sig friska, ger lust och glädje i fritiden och ett socialt sammanhang och gemenskap. Vi vet också att de undersökningar som gjorts av Socialstyrelsen riktade till äldre som har hemtjänst eller bor på särskilt boende svarar över hälften att de besväras av ensamhet. Sedan blev det val i Sverige och vi fick senare en budget klubbad i riksdagen där glädjande även Moderaterna och Kristdemokraterna gjorde verklighet av ett statligt stöd till idrott för äldre. Så vår förvåning och besvikelse över att regeringen väljer att plocka bort en satsning i budgeten som (S) hade som vallöfte och som Moderaterna och Kristdemokraterna hade sett till skulle ha blivit verklighet är stor. Detta är ett utdrag ur debattartikel av Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, Christina Tallberg, ordförande PRO och Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna på SVT Opinion.  Här kan du läsa hela debattartikeln på SVT Opinion
Läs mer»

 
Plats för idrott ett måste för ett hållbart samhälle (2019-04-16 07:32)
Plats för idrott är inte bara en idrottsfråga utan en fråga om att skapa ett hållbart samhälle. Stockholm är sämst i klassen på att skapa förutsättningar för våra barn och ungdomar skriver Helene Hellmark Knutsson, Stockholmsidrotten och Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet i Dagens samhälle. Stockholm måste byggas hållbart, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Det görs inte i dag. Agenda 2030 målen innebär att vi tillsammans på alla nivåer ska arbeta för bland annat hälsa, jämlika samhällen, jämställdhet samt hållbara städer. För att uppnå de målen behöver politiken samverka med det omgivande samhället. Idrottsrörelsen är beredd att vara en samarbetspartner för att uppnå dessa mål. Men då måste politikerna skyndsamt ändra sin kortsiktiga besparingspolitik och börja investera i och underhålla de anläggningar som krävs för att barn och unga ska kunna delta i både föreningsidrotten och varje dag kunna få röra sig för att motverka ohälsa, både fysisk och psykisk. Ideella idrottsledare i Stockholm kämpar varje dag för att barn och ungdomar ska få minnen och erfarenheter för livet tack vare idrottsaktiviteter på tider som är rimliga. Argumenten kan tyckas övertygande, men det räcker uppenbarligen inte. Jämfört med de andra storstäderna är Stockholm sämst i klassen: • 12 700 göteborgare och 32 300 stockholmare per idrottshall• 46 500 göteborgare och 93 600 stockholmare per ishall• 6 500 malmöiter och 11 100 stockholmare per fotbollsplan• 62 000 göteborgare och 78 000 stockholmare per simhall I kommunens långsiktiga plan för idrottsanläggningar skriver staden själv att de planerade investeringarna knappt räcker till för att hålla den nivå som finns i dag när staden växer. Slutsatsen är enkel och tydlig – Stockholm planerar inte för en hållbar stad i dag. Det skriver Helene Helllmark Knutsson, ordförande Stockholmsidrotten och Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet idag i Dagens samhälle.    Här kan du läsa hela debattartikeln 
Läs mer»

 
Inga pengar från regeringen till idrott för äldre (2019-04-10 14:24)

Läs mer»

 
Glädjande besked – regeringen ger stöd för OS och Paralympics i Sverige år 2026 (2019-04-09 11:17)
Regeringen ger sitt tydliga stöd för ett vinter-OS och Paralympics i Sverige- Stockholm/Åre 2026 vilket är glädjande. Spelen är en möjlighet att visa att Sverige är ett föregångsland genom hållbara spel.– Vi har hela tiden sagt att politiken måste gå först och nu har ett beslut också kommit. Av erfarenhet vet vi att det krävs ett nära samarbete mellan de städer där tävlingarna hålls och idrotten - med statens stöd - för att idrottsevenemang i den här storleken ska bli så lyckosamma som alla parter vill och som hela landet kan känna stolthet över, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Om Sverige får OS och Paralympics 2026 är det en möjlighet att både göra satsningar för ännu bättre elitidrott och att intensifiera idrottsrörelsens pågående utvecklingsarbete - strategi 2025 - som ligger i linje med de globala målen i Agenda 2030. Ännu fler ska känna sig välkomna och få chansen att utvecklas och må bättre inom idrotten. Föreningslivet är en plats där människor blir friskare, gladare och umgås över gränser men vi vet också att vi inte når alla och att vi behöver utveckla formerna av idrott för att göra det.  – Idrottsrörelsens utvecklingsarbete är påbörjat och kommer att fortsätta oavsett men med ett OS och Paralympics i Sverige öppnas ytterligare möjligheter. Det vill idrottsrörelsen gärna ta tillvara på. För att klara av att genomföra det arbetet kommer RF beskriva satsningen och gå in med ett särskilt tilläggsäskande till regeringen i händelse av att Stockholm/Åre tilldelas spelen vid omröstningen i juni 2019, säger Björn Eriksson.   För mer information kontakta Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 070-564 52 16
Läs mer»

 
Tre miljoner kronor ska få fler i rörelse (2019-04-04 11:23)
Nya idéer och former av idrott får fler i rörelse. Hela Sverige trampar, Fotboll Fitness och Fritids på snö är tre av totalt åtta projekt där specialidrottsförbund beviljas över tre miljoner kronor från Framåtfonden. – Framåtfonden är en viktig möjliggörare där specialidrottsförbund får ekonomiskt stöd för att testa nya idéer för att få fler i rörelse över hela landet. Tillsammans kan vi bidra till ökad rörelseförståelse och att fler, oavsett ålder, hittar glädjen och gemenskapen i idrottsrörelsen, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet. Ett av förbunden som kommer erbjuda en ny typ av verksamhet är Svenska Bilsportförbundet. Projektet Hela Sverige Trampar innebär att förbundet med hjälp av sina föreningar bjuder in personer i alla åldrar att köra trampbil på utvalda platser i Sverige – något som i förlängningen ska introducera fler till bilsportsvärlden. – Genom att bjuda in personer till att köra trampbil tillgängliggör vi vår idrott för fler. Många aspekter av trampbilsåkande går dessutom att föra över till vanlig racing, som bland annat känslan för fart och vikten av att svänga rätt i kurvor. Vår förhoppning är att deltagarna ska tycka aktiviteten är kul men också att de intresserar sig för våra andra racingformer, säger Disa Glaser, utbildningsansvarig på Svenska Bilsportförbundet.  Framåtfonden är ett initiativ från Svenska Spel och Riksidrottsförbundet som fördelar totalt 7 300 000 kronor per år. Gemensamt för alla projektidéer är att de länkar samman traditionell idrott med nya idéer och tillvägagångssätt, något som är en viktig aspekt enligt forskaren Daniel Berglind. – En framgångsfaktor för att påverka folkhälsan positivt är att erbjuda fysisk aktivitet som inte bara innefattar de traditionella aktiviteterna vi har idag. Det gläder mig därför att många av projekten som blivit beviljade pengar har en intressant ingång som förhoppningsvis kan tilltala fler än de redan idag fysiskt aktiva, säger Daniel Berglind, PhD forskare Karolinska Institutet och jurymedlem i Framåtfonden. Följande förbund får vid denna utbetalning dela på 3 260 000 kronor: Svenska Budo & Kampsportsförbundet, MotoriQ,425 000 kronorVill öka barns förståelse för idrott med ett nytt, glädjefyllt koncept som fokuserar på rörelseförståelse. Svenska Bilsportförbundet, Hela Sverige trampar, 370 000 kronorVill välkomna fler personer till bilsporten genom att arrangera tillfällen att testa trampbil.   Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Pigg och glad, 430 000 kronorVill med tränarledda pass skapa en lekfull aktivitet som erbjuds för hela familjen, där alla kan vara med utifrån egna förutsättningar. Svenska Simförbundet, Mer för fler, 285 000 kronorVill introducera ett nytt koncept som kombinerar fem olika simidrotter, något som ska bidra till en ökad rörelseförståelse och få deltagare att testa nya grenar. Svenska Skidförbundet, Fritids på snö, 500 000 kronorVill med konceptet erbjuda aktiviteter där barn på olika sätt glider på snö och därmed inspireras till mer fysisk aktivitet. Svenska Innebandy, Handboll och Ishockeyförbundet, Fitness-sport, 300 000 kronorVill förena fitness-konceptet med lagidrott och skapa en gemensam plats för nybörjare över 12 år. Svenska Fotbollförbundet, Fotboll fitness, 500 000 kronorVill få fler målgrupper i rörelse genom att erbjuda tränarledda pass utan fokus på prestation eller resultat. Svenska Ishockeyförbundet, Pay & Play, 450 000 kronorVill organisera rekreationsishockey och skapa tillfällen för spontanaktivitet på isen. För mer information, kontakta:Johan Söderkvist, PR, Svenska Spel 070-24 53 116, johan.soderkvist@svenskaspel.se Om FramåtfondenFramåtfonden ger varje år en möjlighet för samtliga specialidrottsförbund att söka medel för att testa idéer kring nya former av fysisk aktivitet, för att få fler i rörelse och skapa rörelseförståelse för fler. Specialidrottsförbund som beviljats medel ur Framåtfonden denna gång är Svenska Budo & Kampsportsförbundet, Svenska Bilsportförbundet, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Svenska Simförbundet, Svenska Skidförbundet, Svenska Innebandyförbundet, Svenska Handbollförbundet, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Ishockeyförbundet. Mer info finns på https://om.svenskaspel.se/sponsring/framat-for-fler-i-rorelse/
Läs mer»

 
Trygga idrottsevenemang kräver fortsatt samverkan (2019-03-29 08:42)
Nu drar herrallsvenskan i fotboll igång och flera av vinteridrotterna går in i slutspel. Evenemang med mycket publik som vill uppleva idrotten på plats för att få känna nerv, närhet, stämning och delaktighet. I podden Idrott & politik diskuteras trygga evenemang med Lena Sahlin, säkerhetsansvarig på Riksidrottsförbundet och Mats Norlin, nationellt idrottsansvar på Polismyndigheten. De allra flesta evenemangen kommer vara positiva upplevelser men det kommer även förekomma matcher som dessvärre omgärdas av brott och ordningsstörningar och i vissa fall med inslag av hot, hat och trakasserier. – Samtliga matcher föregås av ett stort förberedelsearbete med förebyggande åtgärder och här är samverkan mellan de olika parterna; arrangör, arenaägare, Polismyndigheten med flera, oerhört viktig, säger Lena Sahlin, säkerhetsansvarig Riksidrottsförbundet.  För ett år sedan presenterades en överenskommelse mellan Polismyndigheten och Riksidrottsförbundet för att stärka arbetet mot idrottsrelaterad brottslighet – en överenskommelse där ”Idrottsevenemanget – välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla för alla” är en del. För idrotten gäller nolltolerans mot våld, hot och annan otillåten påverkan. Brott ska anmälas. Alla uppmanas att ha respekt för varandra, för motståndarsupportrar, personal, spelare, ledare och domare. – Vi samverkar och stöttar för att underlätta för arrangörer av idrottsevenemang oavsett idrott, exempelvis med framtagande av egna säkerhetsplaner. Vi från Polisen har varit med tillsammans med Riksidrottsförbundet och pratat och hållit utbildningar över hela landet om detta, säger Mats Norlin, nationellt idrottsansvar på Polismyndigheten.  Riksidrottsförbundet har, tillsammans med Bandyförbundet, Basketbollförbundet, Fotbollförbundet och Ishockeyförbundet, utarbetat en ny webbaserad utbildning för publikvärdar. Publikvärden har till uppgift att skapa trivsel och trevlig stämning och att se till att evenemanget blir en säker och trygg upplevelse. Publikvärden ingår i säkerhetsorganisationen ofta tillsammans med ordningsvakter och polis på plats. – Publikvärden är ofta den första som publiken möter när de kommer till arenan här kan vi alla bidra till att underlätta deras arbete genom visad respekt och positiv inställning, säger Lena Sahlin, säkerhetsansvarig Riksidrottsförbundet.   Här kan du lyssna på hela poddavsnittet Trygga evenemang – Idrott & Politik. Om du vill anmäla eller ha stöd och hjälp kan du höra av dig till Riksidrottsförbundets stödlinje stod@rf.se där vi samverkar med Polismyndigheten och Brottsofferjouren. Här finns information om Publikvärdsutbildningen   För mer information kontakta Lena Sahlin Säkerhetsansvarig Riksidrottsförbundet 08-699 62 07
Läs mer»

 
Idrott i media - knytgubbar och nattfotboll (2019-03-22 12:20)
Nu blir det barnbok om knytgubbarna i Fellingsbro som har sett till att nyanlända barn och andra ortsbor fått chansen att åka skridskor. I Stockholm är det allt fler med funktionsnedsättningar som idrottar och Svenska Fotbollförbundet utgår från barnen när de ändrar regler. Läs mer, se inslag och inspireras av förenings- och förbundsaktiviteter runt om i landet.Knygubbarna hjältar i ny barnbok I lilla Fellingsbro är knytgubbarna välkända och består av flera pensionärer som hjälper skolan genom att se till att barnen ska kunna åka skridskor. Och när hela samhället ställde upp fick även de barn som inte har några skridskor möjlighet att åka. För många av de nyanlända barnen kan det här med is upplevas som något otäckt. I boken ”Ceva och skridskorna” speglas också ett syriskt barn som efter en farlig båtresa över Medelhavet är rädd för att isen ska spricka, men som tur är möter Ceva knyttgubbarna. Se hela inslaget om Knytgubbarna och den nya barnboken på SVT Örebro Fotbollens nya regler utgår från barnperspektiv  Svenska Fotbollförbundet har utgått från barnen när de nu ritat om regler och former kring svensk barnfotboll. Även om de känner sig trygga i valen de gjort, räknar de med att reaktionerna från vuxna kan bli starka 2019. Bland annat kommer storleken på planen att anpassas efter åldrarna och nya storlekar på fotbollsmål tillförs. De allra minsta kommer dessutom att spela med sarg. Antalet spelare på planen kommer för sjuåringar att vara tre mot tre för att sedan öka med åldern. Först när barnen fyller 15 år får man spela elvamannafotboll. Hör hela inslaget med kommentarer från Svenska Fotbollförbundet, tränare, spelare och barn på Radiosporten och här kan du höra fotbollsexpertens uttalande om de nya reglerna.    Nattfotboll håller ungdomar borta från osunda miljöer I ett samarbete med Hyresgästföreningen och Karlskrona kommun ger Blekinge Idrottsförbund ungdomar mellan 13-25 år möjligheten att spela fotboll och umgås. Det är inom ramen för Blekinge Idrottsförbunds projekt ”Idrott i Mellanstaden” som det bjuds in till nattfotboll i Sunnahallen.  - Forskningsresultaten är samstämmiga. Nattfotbollen håller ungdomar borta från osunda miljöer. Att få spela boll och umgås istället för att dra runt, det tror vi är en bra modell. Ger det sen fler tjejer och killar som engagerar sig i föreningslivet, då vinner vi alla på det, säger Olof Ljungberg på Blekinge Idrottsförbund.  Här kan du läsa hela artiklen på 24Blekinge.se   Fler och fler med funktionsnedsättning idrottar  I flera av Stockholms kommuner är det allt fler personer som idrottar med funktionsnedsättning. I Sollentuna till exempel har det kommunala stödet som betalas ut till idrottsverksamheter där personer med funktionsnedsättning är aktiva mer än fördubblats sedan 2014.  - Det beror nog på att klubbar är mer öppna idag och ser att det finns unga som vill träna, säger Dan Ideståhl, tränare Häggtuna handboll.  Se film på facebook och lyssna på inslaget på Sveriges Radio P4 Stockholm    Fotboll för krigsdrabbade i Irak I idrottshallen i Skärholmen arrangeras cup till förmån för krigsdrabbade i Irak. – Det är svårt att förstå hur verkligheten ser ut när man bara får den berättad för sig. Speciellt som ung. Jag ville involvera ungdomarna och få dem att känna på riktigt – få dem att känna att de faktiskt kan göra något härifrån, säger Bahar Shivan som är initiativtagare till cupen.  Turneringen arrangeras på helt ideell basis. Läs hela reportaget i tidningen Mitti   
Läs mer»

 
Träning och gemenskap för seniorer ledde till pris som årets idrottsförening (2019-03-15 11:25)
Narva Boxningsklubb fick pris som årets idrottsförening under Eldsjälsgalan. Priset delas ut i samverkan mellan Riksidrottsförbundet och Folkspel. Utan alla fantastiska eldsjälar skulle inte föreningslivet fungera. Årets Eldsjäl uppmärksammar de beundransvärda insatser som görs i föreningar över hela landet och prisar dem varje år på Eldsjälsgalan. Galan och eldsjälspriserna är ett initiativ av Riksidrottsförbundets samarbetspartner Folkspel och en av kategorierna i Årets eldsjäl är årets Idrottsförening. Det är Riksidrottsförbundets egna kategori och har varje år ett tema som belyser ett prioriterat område för idrottsrörelsen. I år var temat en idrottsförening som bedriver verksamhet för seniorer (65+).  Narva Boxningsklubb fick ta emot priset som Årets förening med motiveringen:  "Idrottsrörelsen ska sträva efter att vara en inkluderande och tillgänglig för alla och målet är att vi alla ska kunna utöva idrott utifrån våra egna förutsättningar och ambitioner genom hela livet. Något som den här föreningen ständigt strävar efter. Att vara en del av idrotten ska aldrig vara en åldersfråga. I den här föreningen står dörren öppen för alla – och framför allt för landets seniorer. Förutom alla positiva fysiska aspekter som finns – har det skapats en gemenskap och en varm tillhörighet. Nya vänskapsband knyts, skratten är alltid nära i den lustfyllda - men också delvis krävande - verksamheten".   Här kan du läsa mer om samtliga pristagare på Eldsjälsgalan Här kan du läsa mer om samtliga finalisterna i årets idrottsförening.  För mer information kontakta  Jenny RålandRiksidrottsförbundet 08-699 61 65
Läs mer»

 
Kandidaterna i WADA:s presidentval uppmanas att lyssna på idrottsutövarna (2019-03-12 11:46)
Tillsammans med 20 av de främsta nationella antidopingorganisationerna, NADO, har Svensk Antidoping skrivit under ett gemensamt uttalande till kandidaterna i WADA:s presidentval. Kandidaterna uppmanas att utveckla WADA:s arbete och styrsätt till att bli mer transparent och demokratiskt. Världens antidopingorganisationer är samlade i Lausanne för det årliga WADA symposiet. Veckan startade med möte i NADO Leaders Group där Svensk Antidoping är med. Valet av den nästa presidenten i WADA var ett av de teman man diskuterade. Tillsammans med 20 av de främsta nationella antidopingorganisationerna, NADO, skrev Svensk Antidoping under ett gemensamt uttalande med uppmaningar till kandidaterna i WADA:s presidentval. I uttalandet uppmanas presidentkandidaterna att utveckla WADA:s arbete och styrsätt till att bli mer transparent och demokratiskt. De uppmanas vidare att se till att informationen från dopinglaboratoriet i Moskva blir behandlat öppet och att de dopingbrott som avslöjas får konsekvenser. - NADO-ledarna önskar också att nästa president i WADA skall lyssna mer på idrottsutövarna när det tas viktiga beslut i antidopingarbetet. Detta är helt i linje med vårt synsätt. I vår verksamhetsplan för 2019 har vi beslutat att vi ska kommunicera mer med svenska idrottare. Utövarna är vår viktigaste målgrupp och vi önskar att lyssna på hur de menar att vi på bästa möjligt sätt ska arbeta för en ren idrott i Sverige säger Christine Helle, chef för Svensk Antidoping. Här kan du läsa hela det gemensamma uttalandet från de Nationella antidopingorganisationerna, NADO:s, som även Svensk Antidoping skrivit under.  För mer information kontakta  Christine Helle Chef Svensk Antidoping08-699 61 60 
Läs mer»

 
Vad karaktäriserar män respektive kvinnor som är idrottsledare och hur ser fördelningen av män och kvinnor ut? (2019-03-09 08:08)
Riksidrottsförbundets nya rapport - Jämställdhet bland idrottens ledare - visar att vägen till en jämställd idrott är längre när det gäller ledare i landslagsverksamhet och för barn- och ungdomsidrott än i styrelserummen. Med hjälp av statistiken beskrivs vad som karaktäriserar män respektive kvinnor som är idrottsledare och varför det ser ut på det sättet.71 procent av ledarna inom landslagssammanhang är män och 29 procent kvinnor – när det gäller herrlandslag är det 88 procent av ledarna som är män, fördelningen för damlandslag är 58 procent män och 42 procent kvinnor. – Vi kan konstatera att idrottsrörelsen inte når målen om en jämställd idrott. En del av förklaringen är att könsstereotypa föreställningar möter föreställningar om ledarskap. Män och maskulinitet utgör normen inom idrotten och utifrån det har vi uppfattningar om vad som är en bra ledare. Män uppfattas som mer naturliga och självklara. Medvetenhet om normer och medveten rekrytering, kunskap om strukturer och hur ledaruppdrag utformas är några av de delar som idrottsrörelsen behöver se över, säger Jenny Svender, forsknings- och jämställdhetsansvarig Riksidrottsförbundet. Det kvantitativa målet som ska vara uppnått år 2025 är att andelen kvinnliga respektive manliga tränare inom idrottens olika organisationer ska uppgå till minst 40 procent. Statistiken som redovisas i rapporten är hämtad från befintliga register och inhämtade data som Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har till förfogande. Studien har utgått från fyra olika områden: ideellt arbete bland kvinnor och män, könsfördelningen bland ledare för barn- och ungdomsidrotten, ledare/tränare för landslag samt ledarutbildningar inom SISU idrottsutbildarna. Med hjälp av den samlade statistiken har nedan förenklad summering om vad som karaktäriserar en manlig respektive kvinnlig ledare tagits fram. MÄN Utför helst det ideella arbetet inom idrotten, vanligen som aktivitetsledare, styrelseuppdrag och inom utbildning – alltså nära den konkreta idrottsaktiviteten. Är primärt barn- och ungdomsledare i åldern 36 till 50 år. Är ledare tillsammans med bara män i dart, biljard och issegling (i princip också i cricket, bandy och ishockey). Är ledare i idrotter med stor andel pojkar bland utövarna samt i idrotter som är relativt könsjämna. Är vanligen den som leder landslag och i synnerhet herrlandslag…. …och är då nästan alltid huvudtränare. KVINNOR Utför helst det ideella arbetet utanför idrotten. Inom idrotten är det ideella arbetet särskilt kopplat till kommunikation, information, opinionsbildning samt penninginsamling – alltså aktiviteter som inte är direkt kopplade till den konkreta idrottsaktiviteten. Endast i en åldersgrupp är kvinnor i majoritet bland barn- och ungdomsledarna: 13-20 år. Är i klar majoritet som barn- och ungdomsledare i ridsport, konståkning och gymnastik, där en stor andel av utövarna är flickor. Utgör en tredjedel av landslagsledarna, både i lag- och individuell idrott… …men sällan som huvudtränare. När kvinnor är barn- och ungdomsledare utbildar de sig i högre utsträckning än män.   Här hittar du hela FoU-rapporten ”Jämställdhet bland idrottens ledare”   För mer information kontakta Anna Setzman Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 070-564 52 16, 08-699 61 90  
Läs mer»

 
VR-glasögon ökar kunskap om dopingkontroller under VM i skidskytte (2019-03-07 09:53)
Svensk Antidoping är på plats under skidskytte-VM i Östersund för att utföra dopingkontroller och för att informera allmänheten om antidopingarbetet. Med hjälp av VR-glasögon kan besökare under VM uppleva hur en dopingkontroll fungerar i verkligheten.I samarbete med Svenska Skidskytteförbundet och IBU, International Biathlon Union, finns Svensk Antidoping på plats i Östersund under VM den 7 till 17 mars. På uppdrag av IBU är det Svensk Antidoping som utför dopingkontrollerna under VM. Med i startfältet under VM är bland annat regerande OS-guldmedaljören, Sebastian Samuelsson, som på senare tid blivit en stark röst för en dopingfri idrott och med det en given profil för det svenska antidopingarbetet. Sebastian Samuelsson profilerar tältet i form av rollups och fina giveaways (isskrapor) och han kommer under mästerskapsveckan förmedla viktiga budskap i Svensk Antidopings Facebookkanal. - En viktig del av Svensk Antidopings verksamhet är att förebygga doping genom information och utbildning som ökar kunskap om antidoping. Våra insatser under VM i Östersund är ett gott exempel på hur vi gör det i samarbete med idrottsorganisationer. Den förebyggande verksamheten är även ett krav i Världsantidopingkoden. Det kravet vill förtydligas i den nya Koden som träder i kraft 2021, något Svensk Antidoping välkomnar, säger Christine Helle, chef för Svensk Antidoping. För besökarna under VM i Östersund är VR-upplevelsen av en dopingkontroll en unik möjlighet att få kunskap om hur det går till i verkligheten. Applikationen är framtagen av Australiens nationella antidopingorganisation, som Svensk Antidoping har fått ta del av. Svensk Antidoping finns på plats i närheten av biljettkassorna två timmar före tävlingsstart och fram till start. Passa på att testa dina kunskaper i ett antidopingquiz eller träffa Vasaloppsvinnaren Britta Johansson Norgren och Martina Perendi som är antidopingkoordinator i IBU. Dessutom finns Joanna Sjöö, utbildad dopingkontrollfunktionär, på plats för att berätta om Svensk Antidopings sökhundsverksamhet och dopingsökhunden Molly. For frågor till IBU kontakta Christian WinklerCommunications Director+43 676 84149815 For frågor till Svensk Antidoping kontakta Anna Setzman Pressansvarig070-564 52 16, 08-699 61 90 www.antidoping.se www.fb.com/svenskantidoping
Läs mer»

 
Få kvinnor är ledare för barn och ungdomar inom idrotten (2019-03-05 14:57)
73 procent män och 27 procent kvinnor är ledare inom barn- och ungdomsidrotten. Det visar Riksidrottsförbundets studie av ledarledda aktiviteter, (LOK-aktiviteter) som utgör en del av en rapport med fokus på fördelning kvinnor och män som ledare inom idrotten.Resultaten vad gäller ledarroller inom barn- och ungdomsidrotten visar att ungefär tre av fyra träningar inom barn- och ungdomsidrotten leds av män och nästan varannan ledare är en man i åldern 36–50 år. Det övergripande målet för idrottsrörelsens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. – Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott. Statistiken visar att vi inte använder all potential som finns när det gäller möjliga ledare för barn- och ungdomsidrott. Vi behöver tillsammans se över hur vi kan ändra våra normer och våra strukturer för att ge möjlighet för alla att bli ledare inom idrotten, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Idrottsrörelsen har i det intensifierade jämställdhetsarbetet satt kvantitativa mål som ska vara uppnådda år 2025:   Andelen kvinnor och män som tränare inom de olika idrotterna ska uppgå till minst 40 procent. Det gäller alla nivåer inom idrotten; barn- och ungdomsverksamheten på föreningsnivån, vid riksidrottsgymnasium och nationellt godkända idrottsutbildningar samt inom specialidrottsförbundens (SF) landslagsverksamheter. – Fokus i tidigare analyser har varit andel män och kvinnor inom ledande organ inom idrottsrörelsen. Det arbetet kommer att fortsätta men parallellt måste också en förändring ske vad gäller kvinnor och män som ledare för idrottsaktiviteter, konstaterar Stefan Bergh. Triathlon, gång- och vandring, simidrott, draghundsport, parasport, friidrott och orientering är de idrottsförbund som i nuläget har minst 40 procent andel kvinnor eller män som ledare inom barn- och ungdomsidrotten. Triathlon, simidrott och orientering har dessutom minst 40 procent pojkar eller flickor som utövare inom barn- och ungdomsidrott. Riksidrottsförbundet har i denna studie tittat närmare på fördelningen av kvinnor och män med fokus på ledarrollen. Statistiken som redovisas i rapporten är hämtad från befintliga register och inhämtade data som Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har till förfogande. Studien har utgått från fyra olika områden: ideellt arbete bland kvinnor och män, könsfördelningen bland ledare för barn- och ungdomsidrotten, ledare/tränare för landslag samt ledarutbildningar inom SISU idrottsutbildarna. Hela resultatet från rapporten kommer att släppas inom kort.   Länk till SR Ekot SR P1 Morgon intervju med Jenny Svender   För mer information kontakta Anna Setzman Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 070-564 52 16
Läs mer»

 
Arbete med inkluderande idrott får stor uppmärksamhet internationellt (2019-02-28 07:47)
Riksidrottsförbundets arbete med inkludering skapar stort intresse i Europa. Lillemor Lindell och Sofia B Karlsson, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, har hittills besökt Finland, Belgien och Tyskland för att berätta om det stöd som ges för att skapa inkluderande idrottsförbund och idrottsföreningar.Senast hade de också med sig kollegor från Skåne, Blekinge, Stockholm och Västra Götaland distriktsidrottsförbund och Basketförbundet samt Simförbundet. Närmast väntar även besök till Grekland och även det Katalanska förbundet i Spanien. Utbytet mellan europeiska länder är ett samarbetsprojekt, ASPIRE, Activity, Sport and Play for the Inclusion of Refugees in Europé, som finansieras av EU. 13 olika organisationer deltar från totalt 11 olika länder. Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna finns med i styrgruppen för projektet och har även varit drivande att ta fram en kunskapsmodul för att underlätta för organisationer att ta del av varandras arbete. – Vårt arbete lägger mycket fokus på att prata om vikten av att titta på de egna normerna och att ansvaret för förändring ligger hos de med makt och de som i dag har fördelar genom att de tillhör just normen, säger Sofia B Karlsson, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Riksidrottsförbundets bidrag i utbytet är kunskaper och erfarenheter av att arbeta med och skapa inkluderande idrottsförbund och föreningar. Utifrån det området arrangeras föreläsningar, workshops och praktiska övningar. – De är just att vi erbjuder våra medlemsförbund och föreningar stöd i form av kompetensutveckling och utbildningar som väcker stort intresse i de andra länderna. Likaså hur vi arbetar i idrottssvaga områden (ofta också socioekonomisk svagare) för att genom nya former få fler i rörelse, inspirera och involvera till ledarskap inom idrotten, säger Lillemor Lindell, Riksidrottsförbundet.   Riksidrottsförbundets utbildning, 5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott, har även valts ut som ett av de mest inspirerande initiativen av EU-kommissionen vad gäller EU:s projekt ALL IN Towards gender balance in sport.   Här kan du se vad som finns med i den gemensamma plattformen för kunskapsutbyte Här kan du läsa mer om ASPIRE projektet Verktyg som Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna använder i arbetet för en inkluderande idrott och delar med sig av internationellt kan du hitta på www.inkluderandeidrott.se   För mer information kontakta Sofia B Karlsson Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 08-699 61 77 Lillemor Lindell Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 08-699 60 13
Läs mer»

 
Skanska och Riksidrottsförbundet sluter avtal för att skapa mer plats för idrott och rörelse (2019-02-26 08:21)
Sedan 90-talet är Sveriges idrottsanläggningar oförändrade i antal medan befolkningen ökat närmare en och en halv miljon. Städer förtätas och idrotten trängs åt sidan. Riksidrottsförbundet och Skanska vill tillsammans ändra den utvecklingen. Runt om i landet pågår byggprojekt som genererar överskottsmassor. Istället för att transportera massorna till en deponistation har Skanska och Riksidrottsförbundet utvecklat ett koncept för att återanvända dem till att bygga motocrossbanor, cykelbanor, kuperade längdspår, skjutvallar och andra anläggningar för breddidrott. – Genom att använda massor förlänger vi livscykeln på materialet, tar bort tunga miljöpåverkande transporter och ger barn och ungdomar bättre möjligheter att röra på sig, säger Emma Viklund, Affärsutvecklare på Skanska. Svenska skolbarn rör sig minst i norden. Trots det fastslår statistik från Riksidrottsförbundet att endast en tredjedel av Sveriges kommuner har en utvecklingsplan för idrottsanläggningar.  – Vi för nu samtal med många kommuner och föreningar runt om i landet. Med vårt koncept kan vi hjälpa dem att rusta upp, flytta eller bygga nya anläggningar, säger Emma Viklund.  Riksidrottsförbundet har djup förståelse för idrottens betydelse i samhället för fysiskt, psykiskt och socialt välmående och som ett samhällskitt. Skanska å sin sida har lång erfarenhet av att utveckla och bygga samhället. Genom samarbetsavtalet vill vi dra nytta av varandras kompetenser. – Både Skanska och Riksidrottsförbundet vill bygga ett bättre samhälle och vi båda ser att idrottsrörelsen spelar en viktig roll för att skapa mer rörelse, gemenskap och möten över gränser. Det finns bara vinnare i det här samarbetet – mer idrott och bättre hållbarhet till en låg kostnad, säger Martin Englund, projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet.   För mer information kontakta Martin EnglundRiksidrottsförbundet08-699 62 55 Emma ViklundSkanska010-448 90 31
Läs mer»

 
600 000 kronor till moderna idrottsföreningar (2019-02-20 10:16)
Flera idrottsföreningar belönades i helgen på Riksidrottsmuseet med stiftelsen Tore A Jonassons stipendium. I år gavs stipendierna till föreningar som visat att de är samtids- och framtidsinriktade och på olika sätt tänkt på nya sätt för att locka fler.I samband med invigningen av Konsthall 16 i helgen på Riksidrottsmuseet delades 600 000 kronor ut till sex stycken idrottsföreningar som på ett eller annat sätt har visat att de tänker nytt och tar sig an framtidens utmaningar. Bland stipendiaterna finns Vårby IK. Längdskidföreningen från Västernorrland har lyckats rekrytera, utbilda och behålla massor av ledare, barn och ungdomar genom att satsa på det sociala. – Vi arbetar aktivt med vår värdegrund som handlar om att behålla så många som möjligt så länge som möjligt. Vi tror att det behövs en kritisk massa för att barn och ungdomar ska vilja fortsätta med sin idrott. När vi blir för få i en grupp blir det inte längre roligt att vara med, säger Anna Mannelqvist, ordförande för Vårby IK. I föreningen tänker man utanför boxen. Bland annat har man haft discon under både tävling och träning.  – Barnen vill ha roligt och vara med sina kompisar. Vi måste ha roliga träningar, roliga tävlingar och det sociala måste fungera. De allra flesta är med på grund av det sociala och det måste vi ta på allvar som förening. När barnen trivs kommer också föräldrarna och vi har 6–7 ledare per tävlingsgrupp med 30 barn, säger Anna Mannelqvist. En annan idrottsförening som fick motta 100 000 kronor är Solna Sundbyberg Simsällskap 04, SS04. Genom att värna om allas rätt att vara med har föreningen dubblat sin storlek på tio år. – Sedan vi bildades har vi haft en vision om att vara ”En Simklubb För Alla”. Vi kan erbjuda allt från babysim till masterssimning. Vi kan erbjuda elitverksamhet för den som vill satsa men också motionsverksamhet genom hela livet för den som inte vill tävla, säger Jonas Hägerhäll, klubbchef i SS04, och fortsätter: – Tävling är helt frivilligt i våra ungdomsgrupper. Eftersom 50 procent inte vill tävla vill vi finnas till även för dem och de har lika stort värde för vår förening. Vi har både traditionell träning men mycket simning för den som vill nå sin fulla potential men också träningsgrupper för ungdomar och vuxna som kan välja att träna 1–4 gånger i veckan utan krav på att tävla.  I våra ungdomsgrupper erbjuder vi också alla deltagare som fyllt 15 år att gå en ledarutbildning och börja som ledare i föreningen. Stiftelsen Tore A Jonasson kommer att dela ut konst- och idrottsstipendier årligen i Konsthall 16 på Riksidrottsmuseet. Övriga idrottsstipendiater: Kopparbergs Bollklubb, Örebro län Handboll, fotboll, innebandy Tre föreningar i en som gjort stor skillnad i samhället genom sin verksamhet, ambitiösa ledare och engagerade föräldrar. En imponerande satsning på ett stort antal nyanlända liksom på flickor. Sandvikens IF, Gävleborg Fotboll En förening som gått från traditionell fotbollsförening till en modern idrottsförening. Konceptet ”Framsteget”, som syftar till att motverka utanförskap genom hälsofrämjande åtgärder, tar begreppen välkomnande och inkluderande till en ny nivå. IFK Umeå, Västerbotten, tio idrotter Föreningen står för idrottslig mångfald och bredd inom tio olika idrotter. En omfattande barn- och ungdomsverksamhet, en imponerande motionsverksamhet och dessutom elit i flera idrotter. En förening med långa anor och traditioner sedan 1901 som med ständig utveckling lyckas hållas sig aktuell i tiden. ONYX Innebandysällskap, Södermanland En förening som arbetar med fokus på välkomnande och integration, till exempel genom att flytta ut innebandyn till områden där människor bor, ofta utsatta områden. Alla ska ha möjlighet att på sitt eget sätt uppleva innebandy tillsammans med ONYX. I ONYX finns En tröja för alla, och engagerade ledare för alla.
Läs mer»

 
Infria ditt löfte och rök ut matchfixing Shekarabi (2019-02-15 10:05)
Vart är vi på väg? Det är naivt att hoppas på att spelbolagen själva ska ta ansvar – vi har inte tid att begå det misstaget, skriver Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, på SVT Nyheter Opinion. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) samlar spelbolagen för att be dem ta eget ansvar. Samtidigt toppas nyheterna med inslag om att spelbolag som portats i Norge fått fritt fram i Sverige. När matchfixning på allvar uppmärksammades i början 2010-talet var svenska idrottsrörelsen nyvaken. Vi hade hört om uppgjorda matcher i länder långt från den svenska folkrörelsen. Spel på barn, spel på gärdsgårdsserier, spel på om någon skulle skada sin motståndare. De utländska spelbolagens fantasi visste inga gränser. Teknikutvecklingen hade sprungit ifrån den svenska spelregleringen. Då – hösten 2015 – välkomnade jag att civilminister Ardalan Shekarabi tillsatte en utredning för att omreglera spelmarknaden. Staten skulle ta tillbaka kontrollen över spelmarknaden. När sedan lagstiftningen nu omsätts i verklighet har det blivit det en besvikelse. Spelinspektionen har haft ont om tid och resurser. Civilminister Ardalan Shekarabi - se till att skärpa förordningen och ge tydliga direktiv till Spelmyndigheten. Gör verkstad av ditt löfte från valrörelsen 2018 – att röka ut matchfixing. Här kan du läsa hela debattartiklen på SVT Nyheter Opinion    Här hittar du mer information om Riksidrottsförbundets arbete mot matchfixing  Här hittar du webbaserad utbildning om matchfixing och kan även anmäla, anaonymt om du vill, om du har misstankar om matchfixing
Läs mer»

 
Stjärnorna tar ställning mot tidig specialisering (2019-02-14 09:00)
RF:s kampanj Min andra idrott syns just nu landet runt på Arlas mjölkpaket. Budskapet till alla barn är: Håll på med flera idrotter! Det hjälper dig att vara aktiv hela livet – och bli bäst.På mjölkpaketen berättar Charlotte Kalla och flera andra kända idrottsprofiler om Min andra idrott – alltså den de höll på med innan de slog igenom. Charlotte Kalla känner vi bäst som en fantastisk skidåkare, med OS- och VM-medaljer i massor. När hon växte upp i lilla Tärendö hade hon promenadavstånd till skidspåret och till sporthallen. Två kvällar i veckan tränade hon basket och två kvällar var det skidträning.
Läs mer»

 
Idrottsrörelsen är till för alla - slöja eller inte (2019-02-13 11:10)
Idrotten är till för alla - slöja eller inte slöja. Vi gör skillnad för människor och erbjuder en rolig och meningsfull sysselsättning, en hälsosam aktiv fritid, möjlighet till engagemang och en gemenskap i föreningen som en väg in i det svenska samhället. Det skriver Björn Eriksson på debatt i Aftonbladet. Alla ideella krafter som varje dag bidrar till att göra Sverige starkare gör mig varm om hjärtat.  2015 beslutade regeringen att tilldela idrotten statligt stöd för satsningar för nyanlända. From 2017 får vi ytterligare medel för att arbeta i segregerade områden. Sedan dess har mycket hänt. Under 2017 anordnade idrottsrörelsen aktiviteter för nästan 790 000 deltagare i nästan samtliga av landets 290 kommuner i denna satsning. Det är bara siffror men smått fantastiska siffror. För bakom siffrorna finns människor. Människor som flytt krig och kommit till vårt land nyligen eller människor som har varit i Sverige under en längre tid men befunnit sig i utanförskap och som har fått ett sammanhang och förhoppningsvis också bättre hälsa. Vi gör skillnad för dessa människor. Inte för att idrott är lösningen på deras situation utan för att vi kan erbjuda en rolig och meningsfull sysselsättning, en hälsosam aktiv fritid, möjlighet till engagemang och en gemenskap i föreningen som en väg in i det svenska samhället.  Vad skulle hända om idrotten inte fortsatte bidra i detta arbete? Och vad skulle hända om vi inte välkomnade alla? Här kan du läsa hela debattartikeln på aftonbladet.se 
Läs mer»

 
Idrotten - en av de bästa integrationsmotorer vi har i Sverige (2019-02-12 13:38)
Under de senaste dagarna har synpunkter lyfts på en bildpublicering kring en nyhet på en av våra distriktssidor. Bilden visar två barn som provar på skytte med blåa skidskyttegevär vid Olympic day i Västerås. En blond pojke och en mörk flicka med håret i slöja ligger på marken bredvid varandra och provar skytte. Bilden har av ett fåtal tolkats som att idrottsrörelsen skulle rättfärdiga hederskultur och hedersförtryck som slöjan kan ses som ett uttryck för. Riksidrottsförbundet är självklart emot hederskultur och hedersförtryck. Vi har unga tjejer inom idrotten som bär slöja och ibland är de med på bild. Detta är en av de svåraste grupperna att rekrytera till idrotten och vi tror att det finns ett värde i att alla kan känna igen sig i våra bildval och se att idrotten även är något för dem. Idrottsrörelsen är med sitt gemensamma språk, möten över gränser som bygger på gemenskap en av de bästa integrationsmotorer vi har i Sverige.   Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna Stefan Bergh, generalsekreterare, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna   Här kan du läsa mer om Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas arbete med inkluderande idrott        
Läs mer»

 
Unik elitdomarutbildning – Gemensam satsning för domare i flera idrotter (2019-02-06 08:31)
Bosön, Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum, anordnar i samverkan med ett antal specialidrottsförbund Elitdomarutbildningen 2018/2019.Deltagande förbund är Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Basketbollförbundet, Svenska Innebandyförbundet, Svenska Fotbollförbundet, Svenska Handbollförbundet och Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet. Utbildningen är en gemensam satsning riktad till Sveriges elitdomarkår. Deltagarna är speciellt utvalda av sina förbund, som vill investera i domaren och hans/hennes fortsatta domarkarriär.   Utbildningen är till för domare som är aktiva på högsta nivå och syftar till att domaren under årets gång fördjupar sina kunskaper och utformar en plan för den fortsatta domarkarriären. Domarna tillhör redan idag eliten i domarkåren och utbildningen är en hjälp för dem att ta nästa steg i sin utveckling. Det är även ett tillfälle att lära över idrottsgränserna. - Elitdomarutbildningen skall stärka våra redan kompetenta domare ännu mer i sina roller som matchledare. Vi lyfter både utmaningar och framgångsfaktorer i domarnas miljö, och domarna får möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra över idrottsgränserna.” säger Andrea Hjelmåker, en av de kursansvariga och lärare idrottspsykologi. InnehållUtbildningen har tre huvudspår: ledarskap, träningslära och idrottspsykologi. Inom ramen för dessa huvudspår finns moment som kommunikation, matchledarskap, kravanalys, träningsplanering, kost för prestation, självförtroende och målsättningsarbete. Varje deltagare är under utbildningens gång mentor åt en domare som är aktiv på lägre nivå. Utbildarna består av expertis från Bosön samt spetskompetens från deltagande förbund. Studier bedrivs på distans mellan utbildningsträffarna. - Elitdomarutbildningen är ett fantastiskt verktyg för oss aktiva. Att få möjlighet att dela erfarenhet med varandra, inte nödvändigtvis bara på planerna, utan också hur de olika förbundet är uppbyggda med olika förutsättningar mm. Det får mig att reflektera över hur långt domarorganisationen på svenska ishockeyförbundet har kommit! Det gör mig stolt att få vara med på denna resa. Att vi också får verktyg att fortsätta utvecklas som elitsatsande domare vad gäller både fys, ledarskap och mental träning är en ynnest, säger Maria Furberg, hockeydomare i SDHL som snart ska döma i VM. Datum Utbildningen består av sex träffar på Bosön i Stockholm, vid följande datum: Vecka 39 29-30 september 2018 Vecka 42 20-21 oktober 2018 Vecka 48 1-2 december 2018 Vecka 6 9-10 februari 2019 Vecka 14 6-7 april 2019 Vecka 21 25-26 maj 2019   För mer information kontakta Andrea HjelmåkerKursansvarig och lärare idrottspsykologi, Bosön073-3747302 Pär Svennar Kursansvarig och lärare träningslära, Bosön072-2015724
Läs mer»

 
Ny säkerhetsutbildning för publikvärdar (2019-02-05 09:55)
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har, tillsammans med Bandyförbundet, Basketbollförbundet, Fotbollförbundet och Ishockeyförbundet, utarbetat en ny webbaserad utbildning för publikvärdar. Syftet är att samla och kvalitetssäkra de viktigaste delarna i arbetet och att höja statusen på denna viktiga funktion.Alla idrottsevenemang har behov av olika typer av funktionärer. Publikvärden har till uppgift att skapa trivsel och trevlig stämning och att se till att evenemanget blir en säker och trygg upplevelse. Publikvärden ingår i säkerhetsorganisationen ofta tillsammans med ordningsvakter och polis på plats. – Vi är stolta över att ha kunnat samlas kring en gemensam utbildning för denna viktiga funktion och har samverkat med bla polisen och STAD* för att säkerställa relevant innehåll, säger Lena Sahlin, säkerhetsansvarig Riksidrottsförbundet. I webbutbildningen ingår Publikvärdens arbetsuppgifter Lagstiftning och regler Visitation Utrymning Alkohol och droger Terrorism och andra allvarliga angrepp – Publikvärden är ofta den första som besökarna möter när de kommer till idrottsarenan. Med en enhetlig utbildning tydliggör vi rollen såväl internt som externt och bidrar förhoppningsvis till att höja statusen på dessa, säger Anders Gidrup, Svenska Bandyförbundet. Utbildningen är webbaserad och kan genomföras av föreningar själva med hjälp av ett handledningsmaterial som finns på www.publikvard.se Här finns mer information om Riksidrottsförbundets säkerhetsarbete.   För mer information kontakta Lena Sahlin Säkerhetsansvarig Riksidrottsförbundet 08-699 62 07   * STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) har som mål att förebygga alkohol- och drogproblem genom att påverka tillgänglighet och efterfrågan på alkohol och droger i samhället. Utgångspunkten för STAD:s verksamhet är att framgångsrikt förebyggande arbete bör baseras på tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan mellan olika aktörer inom samhällssystemet. Organisatoriskt tillhör STAD Centrum för psykiatriforskning (CPF) som är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. STAD står även bakom projektet ”Fotboll utan Fylla”.
Läs mer»

Kontaktinfo

tel 08-81 90 70
info@eltk.se
Sockenvägen 290
120 40 Årsta

Hallens Öppettider

måndag-torsdag 6.15–23.00
fredag 06.15–22.00
lördag 07.15–18.00
söndag 08.15–23.00

Bokning av tennisbana:
tel 08-722 82 55

Banorna stänger 30 minuter
innan hallen stänger.

Anslagstavlan

Tennismagasinet
Vill du läsa spännande artiklar om svenska och internationella tennisspelare eller få tennistips? Beställ din prenumeration på Tennismagasinet nu.

Läs mer»

Medlemskap i ELTK
Genom att blir medlem i ELTK stödjer du klubbens verksamhet. Dessutom får du många generösa medlemsförmåner.

Läs mer»

© Enskede Lawn Tennisklubb
|
 Uppdaterad: 2012-05-14 |
|